Zgłaszanie prac

REGULAMIN zgłaszania prac na XXXVII Konferencję Sekcji Protetyki PTS

Uczestnicy Konferencji zainteresowani zgłoszeniem pracy, proszeni są o przysyłanie streszczeń prac do dnia 15 maja 2020 r.

 Formy prezentacji:

– wystąpienie ustne (10 minut)
– plakat

Streszczenia prac nieprzekraczające strony formatu A4 można zgłaszać wyłącznie on-line, po rejestracji:

O zakwalifikowaniu pracy do prezentacji podczas Konferencji i terminie jej wygłoszenia zostanie powiadomiony mailem autor zgłaszający pracę w terminie do 25 maja 2020 r.

Nadsyłane prace powinny zawierać:

– imię i nazwisko autora/autorów,
– imię i nazwisko oraz e-mail i telefon autora, który będzie prezentował pracę podczas Konferencji,
– tytuł pracy,
– nazwę instytucji naukowej, z którą związany jest autor/autorzy,
– tekst streszczenia.

Tekst streszczenia powinien być opracowany wg następującego schematu:
a. praca oryginalna – cztery akapity zatytułowane kolejno: cel pracy, materiał i metody, wyniki i wnioski.
b. układ pracy kazuistycznej powinien być następujący: wprowadzenie, cel, opis przypadku/serii przypadków; omówienie; wnioski/podsumowanie.
c. w pracach poglądowych streszczenie powinno w sposób zwięzły opisywać podjęty temat i zawierać wstęp, omówienie zagadnienia i podsumowanie/wnioski.

Przesłanie streszczenia pracy oznacza, że wszyscy wymienieni w nim autorzy wyrażają zgodę na prezentację ustną pracy, publikację w całości lub prezentację w formie plakatu podczas Konferencji oraz w czasopiśmie „Protetyka Stomatologiczna”.

 Autorzy zakwalifikowanych prac nie są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej.

Spośród zgłoszonych prac zostanie wyłoniona jedna, zdaniem Komisji najlepsza. Nagrodą dla głównego autor pracy jest uczestnictwo w Konferencji European Prosthodontic Association (EPA 2020) odbywającej się w dniach 17-19 września 2020 r. w Atenach.